Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017

Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 5

ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν (Ματ 23:30)

Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 4

Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 3


ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου (Ματ 5:18)

Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 2

τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωϋσέως καὶ τοῖς προφήταις καὶ τοῖς ψαλμοῖς (Λου 24:44)